مدیران منطقه

شهرداران منظقه تاریخی فرهنگی شیراز
از بدو تاسیس تاکنون

 

 

اولین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای جمشید کاوسی

 

تاریخ شروع به خدمت: 1370/10/09

    تاریخ خاتمه خدمت :1372/03/17  

 

 

دومین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای مهدی خانی

 

 

تاریخ شروع به خدمت: 1372/03/20

تاریخ خاتمه خدمت : 1373/05/08

 

 

سومین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای علی اصغر شرف صالح

 

تاریخ شروع به خدمت : 1373/05/09

تاریخ خاتمه خدمت : 1378/05/16

 

 

 

چهارمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای حسن بهجت حقیقی

 

تاریخ شروع به خدمت:1378/09/02

تاریخ خاتمه خدمت : 1382/05/09

 

پنجمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای محمد حق نگر

 

تاریخ شروع به خدمت :1382/06/22

تاریخ خاتمه خدمت : 1384/11/11

 

 

ششمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای محمود رضاطالبان

 

تاریخ شروع به خدمت :1384/12/10

تاریخ خاتمه خدمت :1386/05/08

 

 

هفتمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای محمد فاضل صارمی زاده

 

تاریخ شروع به خدمت : 1386/05/09

تاریخ خاتمه خدمت : 1390/05/24

 

 

هشتمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای علی رحیمی

 

تاریخ شروع به خدمت : 1390/05/24

     تاریخ خاتمه خدمت :   1393/08/06

 
 

نهمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای ابراهیم خداشناس
 
 
تاریخ شروع به خدمت : 1393/08/06
 
تاریخ خاتمه خدمت :    1394/12/09
 

 دهمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای هادی شه دوست شیرازی

 

تاریخ شروع به خدمت : 1394/12/09

تاریخ خاتمه خدمت :   1398/02/15

یازدهمین شهردار منظقه تاریخی فرهنگی شیراز

آقای مهدی قلندری

 

تاریخ شروع به خدمت :1398/02/15

تاریخ خاتمه خدمت :                    


منبع : منطقه هشت
تعداد بازدیدها : ۴۴۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است