نام و نام خانوادگی :

مهندس مهدی قلندری

 مدر ک تحصیلی :

کارشناس  معماری

 سوابق شغلی:
-1کار شناس ارشد طراحی شهری معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری شیراز از سال1385تا1388
-2کارشناس ارشد شهر سازی معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری شیراز از سال1388تا1390
-3کارشناس ارشد حوزه باغات قصر دشت معاونت شهرسازی  و معماری شهرداری شیراز از سال1390تا 1392
-4بازرس ویژه شهردار شیراز اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایت مردمی شهر داری شیراز از سال1390تا1392
-5رئیس اداره شهر سازی و معماری شهرداری منطقه 3شیراز از1392تا 1394
-6کارشناس شهرداری مرکزی از سال1394تا1396
-7معاون شهر سازی معماری شهرداری منطقه1 شیراز از سال1396تا1398
-8 شهردارمنطقه 8( تاریخی ) از سال 1398تا هم اکنون

 

 

ملاقات عمومی: همه روزه با تعیین وقت قبلی
 تلفن تماس : 37390632
  پست الکترونیک: zone8@shiraz.ir